Levrings-& verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke instemming van de verkoper, geschieden alle door ons gesloten verkoopsovereenkomsten volgens hierna vermelde algemene voorwaarden. De op de bestelbon, offertes en/of facturen van de koper vermelde voorwaarden die in strijd zouden zijn met onderhavige voorwaarden, kunnen niet tegen ons ingeroepen worden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ons, waarbij zonder uitzondering artikel 7 van huidige voorwaarden van kracht blijft.

Artikel 2 - Aanbiedingen en bestellingen

Al onze aanbiedingen en prijzen - mondeling medegedeeld - en de eventueel bijkomende bepalingen op onze offerte, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging, hetzij vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de bestelling, of aanvang van de werken begonnen wordt, onverminderd de toepassing van de artikelen 3 en 7 van de huidige verkoopsvoorwaarden. De geldigheidsduur van de offertes is beperkt tot 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de offerte. Een doorgegeven bestelling bindt de koper, maar wij zijn slechts gebonden na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Offertes kunnen op elk ogenblik herzien worden, o.a. in functie van stijging van grondstofprijzen (o.a. koper) van de te leveren of te plaatsen goederen. De overeenkomst is pas rechtsgeldig na het door ons aanvaarden van de door ons opgestelde offerte.

Artikel 3 - Levering en uitvoeringstermijnen

De opgegeven uitvoeringstermijnen en levertermijnen zijn steeds bij benadering gegeven. Laattijdige uitvoeringen van werken en laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, tot annulering van de bestelling, noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Uitvoeringstermijnen worden uitgedrukt in werkdagen. Telkens de werken onderbroken worden (staking, overmacht, ongeval, weersinvloed, vertraging van andere aannemers op de werf of vertraging van leveringen door leveranciers) zal de termijn verlengd worden met 8 dagen méér dan de werkelijke stopzetting.

Artikel 4 –Prijzen

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle door ons opgegeven prijzen exclusief B.T.W. De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens die in ons bezit zijn: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in onze offerte en zonder dat ter plaatse enige vaststelling gedaan werd. Bij annulering van een aanneming of bestelling door de klant, zelfs zo deze annulering slechts gedeeltelijk is, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van minimum 30 % van de prijs van de geannuleerde aanneming of bestelling. Wij behouden ons het recht voor deze schadevergoeding te verhogen tot het door ons geleden verlies, indien wij reeds een aanvang hebben genomen met de uitvoering of de voorbereiding van de werken of bestelling. Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer:
 • de uitvoering gewijzigd wordt of omwille van onvoorziene omstandigheden dient gewijzigd te worden
 • de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten bevatten
 • andere uitvoerders in hun werkzaamheden op één of andere wijze tekort schieten of onvakkundig te werk gaan.
Elke wijziging aan plannen en/of uitvoeringen dient door de klant schriftelijk bevestigd te worden en ondertekend. Wanneer er door een latere wijziging aan uitgevoerde werken één of meerdere extra verplaatsingen dienen te gebeuren zijn deze volledig ten laste van de opdrachtgever. Wij behouden ons het recht om onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil om dient aangepast te worden. Ook meerkosten, veroorzaakt door vertraging van uitvoeringstermijnen buiten onze wil om, vallen volledig ten laste van de opdrachtgever. Dit voornamelijk om de kosten van gehuurde werfinstallaties (hoogtewerkers, werfketens enz.) te recupereren. Voor uitvoeringen van werken in regie, zal er een forfaitaire verplaatsingskost aangerekend worden per 8 gepresteerde werkuren indien de uit te voeren werken, buiten onze wil om, niet afgerond kunnen worden binnen deze 8 uren op één werkdag. Alle andere vormen van extra verplaatsingskosten, veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever, zijn volledig ten laste van deze laatste. Transportkosten voor leveringen of eventuele retourvrachten, goederen die voor reparatie worden verstuurd (niet onder garantie), worden ten alle tijden aangerekend aan de koper. Voor geleverde bobijnen en europaletten dient een waarborg betaald te worden. Deze goederen blijven eigendom van de verkoper. De waarborg wordt gecrediteerd bij het in goede staat terug in ontvangst nemen van de goederen. Als de goederen zich volgens onze normen niet in goede staat bevinden, zal de waarborg ingehouden worden, eventueel te vermeerderen met de reële kostprijs. RECUPEL bijdrage wordt aangerekend op alle geleverde en geplaatste verlichtingstoestellen, huishoudtoestellen, lampen en elektronicacomponenten en op alle andere door deze regelgeving bepaalde apparaten.

Artikel 5 –Uitvoering der werken

De aanvang der werken zal pas starten, nadat een voorschot ten bedrage van 30% van de totale aannemingsprijs, met een minimum van de totale materiaalprijs op onze rekening voldaan is. De aanvang der geplande werken kan door ons op elk ogenblik worden uitgesteld als de werf niet voldoet aan de algemene technische voorwaarden of de algemene veiligheidsvoorschriften. Indien door het in gebreke blijven van de koper, de goederen niet kunnen geleverd worden of de werken niet kunnen uitgevoerd worden, of bij een werkonderbreking van meer dan 1 maand, dan mogen zij, zonder ingebrekestelling, gefactureerd worden en is de betaling ervan onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behouden wij ons het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dat ogenblik uitgevoerde werken zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar. Wijziging in uitvoering kan een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg hebben. Klachten in verband met de uitvoering der werken, leveringen of de facturen dienen ons steeds binnen de 8 dagen en per aangetekend schrijven te bereiken. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van een factuur. Onder geen enkel beding zullen leveringen die langer dan één maand bij de klant zijn, kunnen teruggenomen worden. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, te verhogen met een schadevergoeding en de overeengekomen prijs van de bestelde materialen, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen betaald te worden ten laatste 30 kalenderdagen na factuurdatum, voorschotfacturen dienen betaald te worden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. De betaling zal behoudens andersluidende bepalingen in onze prijsaanbieding, geschieden als volgt:
 • een eerste voorschot ten bedrage van 30% van de totale aannemingsprijs, met een minimum van de totale materiaalprijs, bij opdracht van de uit te voeren werken;
 • een tweede voorschot ten bedrage van 30% dient voldaan te worden vóór plaatsing van inbouwpotjes, leidingen, kabelgoten en inbouwkasten;
 • een derde voorschot ten bedrage van 35% dient voldaan te worden vóór plaatsing en aansluiting van verlichtingstoestellen, schakelmaterialen, stopcontacten en assemblage van zekeringkasten;
 • afrekening ten bedrage van 5% gebeurt na keuring en oplevering van de uitgevoerde werken.
Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar netto-contant op onze maatschappelijke zetel en zonder korting. Elke door ons ingediende vordering wordt als goedgekeurd beschouwd indien er binnen de 8 dagen geen schriftelijke opmerkingen werden geformuleerd. Alle kosten, intresten en agio's zijn steeds ten laste van de klant, iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar, tenzij protest bij aangetekende brief binnen acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 1% per vervallen maand. Iedere begonnen maand wordt als vervallen maand gerekend. Ingeval de betaling niet werd ontvangen acht dagen na de vervaldag van de factuur, wordt bij wijze van conventionele schadevergoeding het bedrag van de factuur dat ten onrechte onbetaald is gebleven, van rechtswege verhoogd met:
 •  20% op de eerste schijf tot 1.250 €
 • 15% op de schijf tussen 1.251 € en 2.500 € 
 • 10% op de schijf tussen 2.501 € en 6.250 € 
 • 5 % op het bedrag boven de 6.250 € met een maximum van 2.500 €.
Deze forfaitaire schadevergoeding zal altijd minimum 100 € bedragen en voor de toepassing van dit beding is geen ingebrekestelling vereist. Voor facturen beneden de 50 € wordt een vastrecht van 30 € voor administratiekosten in rekening gebracht. Bij de betaling mogen geen bedragen afgehouden worden als garantie. De garantie wordt gewaarborgd door een bankgarantie of een borg afgeleverd door een borgstellingfonds. De helft van deze bankgarantie komt vrij bij de voorlopige oplevering en de andere helft bij de definitieve oplevering, maximaal 1 jaar later. Een bankgarantie op eerste verzoek wordt niet afgeleverd of aanvaard. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is bevoegd, en enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 7 –Overmacht

In geval van zowel tijdelijke als blijvende overmacht, zijn wij gerechtigd onze verbintenis(sen) gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht en de nasleep ervan, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist is. Onder overmacht valt in ieder geval oorlog, oproer, onrust, epidemie, verkeersstoring, brand, werkstaking, alsmede toeleveringsmoeilijkheden. Als overmacht wordt in deze eveneens beschouwd het in gebreke blijven door derden, om welke reden dan ook, met leveringen aan ons. Als zodanig zal eveneens gelden iedere toestand, welke de uitvoering van de overeenkomst verhindert en ze redelijkerwijs niet meer opeisbaar doet zijn.

Artikel 8 – Technische voorwaarden - Toegankelijkheid van de werf

De toegangsweg tot de werf dient zowel voor vrachtwagen als oplegger toegankelijk te zijn tot tegen het gebouw. De toegankelijkheid van de lokalen dient voorzien op het binnenbrengen van de materialen en het materieel, die nodig zijn voor de uitvoering van de werken (b.v. een gevelopening van voldoende grote afmetingen en voorzien van uitsteeksteigers op gelijke hoogte met de vloer). De kosten voor het gebruik van de wegenis, telefoon, refter en sanitair, de toelating tot het plaat-sen van steigerwerk en het ter beschikking stellen van containers voor onze afval, zijn ten laste van de klant, evenals het verbruik van water en elektriciteit, en de beschikking over een gesloten ruimte voor de opslag van onze materialen en ons materieel. Indien het nodig is om met enige vorm van liften de te leveren materialen op hun bestemming te krijgen, zal de meerprijs hiervan aan de klant worden doorgerekend. De lokalen dienen volledig ontruimd, droog, vorstvrij, regen- en winddicht te zijn, gereinigd, vlak en vrij te zijn zodat geen enkel obstakel een vlotte plaatsing kan verhinderen, en zodat met rolsteiger gewerkt kan worden. De temperatuur en de vochtigheidsgraad in de lokalen dienen te voldoen aan de minimumeisen van de fabrikant van de gebruikte en te plaatsen materialen. Ingeval de vloerbedekking (b.v. vast tapijt, tegelvloer) dient beschermd te worden is dit ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9 –Algemene veiligheidsvoorschriften

Wij hanteren de VCA-norm.